Archiv autora: admin

NSS zamítl stížnost výrobců televizních obrazovek

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti čtyř výrobců televizních obrazovek (Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., a Technicolor S.A.), kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v roce 2010 pokuty v celkové výši přes 50 milionů korun za účast na zakázané dohodě o určení cen, která vedla k narušení hospodářské soutěže na trhu barevných obrazovek pro televizory na území České republiky. Nejvyšší správní soud neshledal, že by Krajský soud v Brně, který již dříve zamítl žalobu těchto čtyř účastníků kartelu proti rozhodnutí o udělení pokuty, jakkoliv pochybil.

Nejvyssi_spravni_soud

Nejvyšší správní soud

Celý příspěvek

FacebookTwitterGoogle+

Nejvyšší soud se musí zabývat otázkou, kdo odpovídá za škodu na majetku způsobenou plněním zákonné povinnosti

Ústavní soud, Brno, TZ 9/2015

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) částečně vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Český rybářský svaz, MO Šťáhlavy a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces. Ve zbytku ústavní stížnost odmítl pro nepřípustnost.

Podstatou řízení před obecnými soudy byla žaloba o náhradu škody ve výši 150.000 Kč, kterou požadovali žalobci (v tomto řízení vedlejší účastníci) po stěžovateli a obci Šťáhlavy, která měla vzniknout žalobcům na jejich nemovitosti (bývalý mlýn) v souvislosti s provozem rybníků Bambousek a Kluziště v důsledku skutečnosti, že stěžovatel v období dvou let před podáním žaloby udržoval hladinu vody v náhonu za malou vodní elektrárnou nacházející se v nemovitosti žalobců na kótě 342 m n. m., což způsobilo zvýšení hladiny minimálně na tuto kótu též v části náhonu procházející nemovitostí žalobců, kde se náhon dostává do kontaktu se zdí objektu, konkrétně mělo dojít k poškození podlahy v 1. podlaží, poškození vnějších a vnitřních omítek a poškození stěny u kanálu odvádějícího vodu od turbíny. Okresní soud Plzeň-jih žalobě částečně vyhověl, odvolací soud rozsudek soudu I. stupně potvrdil a Nejvyšší soud dovolání stěžovatele odmítl, neboť otázky, které stěžovatel označil jako otázky zásadního právního významu, byly již v rozhodovací praxi vyřešeny a rozhodnutí soudů nižších stupňů byla s touto praxí v souladu.

Stěžovatel ve své stížnosti mj. namítal, že obecné soudy zaujaly zcela formální výklad, pokud dospěly k závěru, že za provozní činnost by měl být považován i výkon rybářského práva, které je činností vykonávanou ve veřejném zájmu a bezúplatně.

Podstatou sporu je tak situace, kdy má stěžovatel zákonem uloženou povinnost udržovat hladinu vody v rybníku na určité kótě a tak se dostává do situace, kdy by měl na jedné straně hradit tím způsobenou škodu a na straně druhé by mu za nesplnění povinnosti hrozila zákonná sankce. Vyřešením této otázky se však Nejvyšší soud nezabýval a použil zcela nesprávný příklad vlastní judikatury, čímž došel tak k závěru, že podobnou věc už v minulosti rozhodl a není to otázka zásadního významu, kterou by měl nyní řešit.

V dalším řízení je nezbytné, aby Nejvyšší soud otázku ohledně odpovědnosti vzniklé na základě plnění povinnosti uložené orgánem veřejné moci, kterou stěžovatel v dovolání označil za otázku zásadního právního významu, znovu posoudil, a buď uspokojivě ústavně konformním způsobem odůvodnil absenci zásadního právního významu této otázky, nebo tuto otázku podrobil řádnému meritornímu posouzení.

Ostatní stěžovatelem uplatněné námitky, které se týkají posouzení skutkového stavu před vznikem škody a příčinné souvislosti mezi zjištěným poškozením stavby a výškou hladiny vody, směřují především proti napadeným rozsudkům Krajského soudu v Plzni a Okresního soudu Plzeň-jih. Ústavní soud tato rozhodnutí nepřezkoumával a ústavní stížnost v tomto rozsahu mimo ústní jednání odmítl pro nepřípustnost, protože případný ústavněprávní přezkum by byl za této situace předčasný.

tisková zpráva Ústavního soudu ze dne 3.2.2015

FacebookTwitterGoogle+

NSS nemohl vyhlásit již vyhlášené referendum o brněnském nádraží

Nejvyšší správní soud 22. ledna odmítl kasační stížnosti Přípravného výboru pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně. Poté, kdy nové zastupitelstvo města Brna toto referendum vyhlásilo, soudní ochrana již nemohla splnit svůj ůčel.

Jak potvrdil sám navrhovatel, místní referendum bylo zastupitelstvem vyhlášeno a stalo se tak přesně podle jeho návrhu, včetně žádaného termínu.

NSS přední část budovy

Podle senátu rozhodujícího ve věcech volebních, věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí je po vyhlášení místního referenda soudní ochrana návrhu přípravného výboru bezpředmětná a nemůže přinést přípravnému výboru ani jiné osobě žádné výsledky v podobě ochrany existujících práv.

„Soudní ochrana návrhu přípravného výboru dle § 57 zákona o místním referendu je výslovně určena pro situace, kdy se přípravný výbor marně domáhá vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce. Je-li tohoto výsledku dosaženo, není zde prostor pro soudní ochranu, “ uvedla k rozhodnutí soudkyně zpravodajka v dané věci Daniela Zemanová.

Informace k Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2015, sp.zn. Ars 10/2014.

FacebookTwitterGoogle+

Turecký soud nařídil Facebooku zablokovat stránky urážející Mohameda

Turecký soud v neděli nařídil Facebooku zablokovat několik stránek, které obsahovaly urážlivý obsah. Zablokování se týká stránek, které uráželi proroka Mohameda. Turecký soud to označil za urážlivé a obtěžující. Pokud se Facebook rozhodnutí tureckého soudu nepodvolí, hrozí i zablokování Facebooku jako takového v celém Turecku. Rozhodnutí soudu je reakcí na požadavek státního zástupce.

Facebook

Logo Facebooku

Celý příspěvek

FacebookTwitterGoogle+